Celebration of Light

Celebration of Light

Om Namo Bhagavate, Maha mantra, Om Mani Padme Hum & Gayatri mantra.