De School of Spiritual Awareness

– Door Anandajay –

De School of Spiritual Awareness

Door - Uit de nieuwsbrief van juni 2016 -

Dierbare vrienden,

De zomer is er weer in vol ornaat! Sta jij ook in bloei, mag jouw ziel ook naar de wereld stralen of heb je je bezorgdheid over de ontwikkelingen in de wereld verlammend of remmend laten werken op je spirituele en liefhebbende vrijheid?

Niet dat dit vreemd zou zijn, want het is een heel begrijpelijke neiging om te sluiten als het niet meer zo veilig voelt. Maar toch is het de vraag of deze neiging je niet in het ondermijnend gevoel van machteloosheid en slachtofferschap heeft gebracht. Ik wil je hiermee niet overhalen om in een bewuste stemming van ‘ik ben niet bang’ of ‘ik wil wel de macht over de situatie proberen te krijgen’ terecht te komen, maar misschien voel je dat je een liefdevolle intentie in je draagt om op jouw manier de wereld te herinneren aan het feit dat we allemaal dragers van essentie, van een ziel, van liefde of van empathie en mededogen zijn? Daar hoef je namelijk niet veel voor te doen en het kan je weer verbinden met een kracht die zowel jou als anderen goed kan doen en in een andere levensstemming brengt.

De vraag is om net als de zomerse bloemen, je hart, je essentie, je licht te laten zien of, als dat te bloot voelt, haar uitstraling als jouw bijdrage aan elke situatie van het leven, naar de wereld te laten schijnen. Mag het daarom ook zomer in jou zijn!

Hoe kijk ik naar alle veranderingen?

Graag wens ik weer met jullie te delen hoe ik op dit moment in mijn leven en in mijn relatie met jullie sta. Het voelt prettig om opnieuw wat inzicht of duidelijkheid te geven in wat er in mij speelt ten aanzien van de veranderingen en aanpassingen in mijn werkzame en spirituele leven.

In het doorvoelen van alle veranderingen die ik in de afgelopen tijd weer in mijn leven en de organisatie rondom mijn werkzaamheden zie plaatsvinden, merk ik dat dit allemaal voortkomt uit het gegeven, dat ik een spiritueel leraar ben en alszodanig de bron van de School of Spiritual Awareness. Ik heb al vaker gezegd dat ik niet zelf bepaal of ik een spiritueel leraar ben, maar dat de mensen om mij heen dit al meer dan 35 jaar zo aanduiden en ik het in de loop der tijd als een ‘gegeven’, als iets dat mij gegeven is, ben gaan beschouwen.

Een spiritueel leraar is iets anders dan een goeroe, ook al betekent dit van oorsprong Sanskriet begrip ook leraar. Het begrip goeroe staat meer voor de erboven staande leraar die als een autoriteit fungeert. Een spiritueel leraar staat vanuit zijn vriendschap juist meer naast en bij zijn leerlingen en heeft daardoor een geheel andere vorm van betrokkenheid en overdracht.

Decoratie

Als spiritueel leraar ben ik nooit bezig met waar ik naar toe wens te ontwikkelen, maar met wat er op een bepaald moment om verbinding met het essentiële vraagt. Dat zijn dan zowel innerlijk menselijke-, als uit de samenleving voortkomende ontwikkelingsvragen. Spirituele begeleiding kenmerkt zich juist door niet maatschappelijk gestuurd, maar wel maatschappelijk ontvankelijk, te leven.

Net zoals je eigen spirituele, mens-helende, ontwikkeling ook beter niet alleen door je zintuiglijkheid gestuurd kan worden, maar juist ontwaakt als je begeleid mag worden door je ontvankelijkheid voor ‘het grotere’.

De vruchten van de relatie met een spiritueel leraar

Door de vragen die jullie naar aanleiding van alle veranderingen aan mij stellen besef ik dat het niet altijd duidelijk voor iedereen is wat het hebben van een spiritueel leraar voor je kan betekenen. Misschien is dat wel meer dan je tot nu toe ervaart en misschien kun je mij veel beter ‘gebruiken’ dan je nu doet. Daarom leek het me zinvol weer eens in te gaan op de waarde en betekenis van de relatie tussen leerling en leraar.

Een relatie met een spiritueel leraar hoort volgens mij bij de hedendaagse basisbehoeften van een mens, die bewust en inhoudsvol wenst te leven. Het is een vervanging voor de plaats die religie lange tijd heeft ingenomen, maar die in verval is geraakt doordat ze vooral alleen nog maar uit dode of oude regels en concepten bestaat en geen directe uitwisseling met de levende bron meer kent.

Een levende spiritueel leraar zorgt er juist voor dat je je leven gespiegeld krijgt in de bezielde helderheid van vrijheid en liefde, waardoor je verfijnder en omvattender van jezelf bewust kunt zijn. Deze verfijning laat je met meer tevredenheid met het leven omgaan en er op een zielsverbonden manier van genieten. Het feitelijk leven wordt er niet per definitie gemakkelijker op, maar je sluit je ogen dan niet meer voor enerzijds de ontwikkelingen in de feitelijkheid en anderzijds voor je diepere essentie. Door de liefde die dan duidelijker ervaarbaar wordt, komen die twee dichter bij elkaar en dat geeft je in welke situatie dan ook, veel meer levensgeluk.

Decoratie

Spirituele ontwikkeling gaat immers niet over trajecten waarin je je dingen eigen maakt, koopt of bereikt en dan weer naar het volgende gaat, want dan zou het over bezit en materie gaan. Spiritualiteit kan pas de empathische waarde en diepgang geven en zielsgerelateerd zijn, als het binnen een diepe intermenselijke relatie plaats vindt. De relatie met je eigen ziel is immers ook de meest intieme relatie, die een mens met zijn eigen bestaan kan aangaan.

In een spirituele relatie gaat het over het verdiepen van de relatie met je essentie, met je ziel en daardoor met je leraar die je in die relatie ingeleid heeft. Hij begeleidt je steeds weer door alle aspecten ervan en draagt ertoe bij dat ook jij als het gelukzalige beginsel van deze schepping plaatsneemt.

De relatie met een spiritueel leraar of begeleider is van ongekende waarde en diepte en de afwezigheid daarvan is altijd een groot gemis, die je weer op zoek zal laten gaan naar een vervangende evenwaardige kwaliteit van leven. Het regelmatig wisselen van zo’n diepgaande relatie, wat voort kan komen uit de ongekende intensiteit ervan, zorgt dat je blijft zoeken en niet in de diepte van zowel die relatie, als van de essentiële waarde in jezelf aankomt.

Decoratie

Als je de diepgang en vertrouwensband van zo’n relatie wel voelt, laat je die niet op een gegeven moment vervagen omdat je denkt ergens te zijn aangekomen waar je die relatie niet meer nodig hebt. De schoonheid ervan wens je dan nooit vrijwillig te verlaten, gezien de waarde die zo’n levende relatie aan je leven toevoegt. Natuurlijk blijf je je ook niet uit vormelijke braafheid aan een spirituele relatie vasthouden, want dan is de echte waarde van die relatie aan je voorbijgegaan en stel je je tevreden met de oppervlakkigheid van je gedrag.

Wat zou het mooi zijn als iedereen de elementaire waarde van zo’n relatie zou beseffen of kunnen voelen en vandaaruit op zoek zou gaan naar een leraar die bij hem of haar past en zich door hem of haar laten begeleiden in het leven.

Ik ben me er natuurlijk van bewust dat een spirituele relatie vinden en aangaan, voor de meeste mensen nog een ongewoon aspect van hun levensinhoud is. Toch heeft ieder mens behoefte aan stabiliteit en geestelijke geborgenheid, van waaruit hij zich zo evenwichtig mogelijk en verinnerlijkend kan ontwikkelen. Zeker nu geloof, familie en andere vormen van collectiviteit niet altijd meer zo stabiel blijken te zijn en het vanuit onzekerheid vasthouden aan overtuigingen steeds duidelijker tot fanatisme blijkt te leiden. Het weer vinden en beleven van gelukbrengende waarde via een spirituele relatie is volgens mij dan ook het antwoord op wat zinvol is voor de menselijke ontwikkeling in de nabije toekomst. De intensiteit van een relatie met een spiritueel leraar of begeleider zal iedereen een betere relatie met zijn ziel en innerlijke bestaansbeleving geven en zal ook de verbondenheid met alle andere mensen die zijn leven verrijken, diepgaand bevorderen.

Het aanbod in de school zoals het uit de relatie met jullie is ontstaan.
Diepgang doorgeven, opleiden en initiëren

Al deze waarden spelen natuurlijk ook in mijn leven als spiritueel leraar steeds een grote rol en dat zorgt ervoor dat de veranderingen, die ik steeds weer in mijn werkzaamheden teweegbreng, niet voortkomen uit planmatige bedrijfsvoering, maar vanuit het voelen welke spirituele begeleiding op een bepaald moment, in relatie tot de mensen die me omgeven, relevant, belangrijk of nodig is.

De directe impulsen die ik daarvoor voel geef ik door via de maandelijkse ‘Light of Being’-dagen Genegenheid door Inzicht. Deze vormen de basis van mijn werkwijze en geven me de mogelijkheid de beginselen van mijn levenswerk en mijn spirituele benadering van het leven op een meditatieve en inspiratiegevende manier naar buiten te brengen. Wie nog intensiever met de diepgang van zijn bestaan vertrouwd wenst te raken, kan daarnaast het ‘Yoga Intensieve Programma’ en/of het ‘Tantra Intensieve Programma’ volgen.

Beide programma’s stellen mensen na drie jaar in staat om anderen te begeleiden met de stof die ze tot zich hebben genomen. Vandaar ook dat ze de naam opleiding hebben gekregen. Het gaat er in mijn werk echter niet zozeer om dat ik mensen opleid, maar dat ik ze de mogelijkheid geef om de diepgang, die ze zelf ervaren, ook aan anderen te kunnen overdragen. Dit gaat natuurlijk alleen maar tot op het niveau waarop je ook zelf je spirituele begeleiding hebt ontvangen en in je feitelijke functioneren hebt kunnen integreren. Daarom zijn aan mijn opleidingen alleen certificaten verbonden, die aangeven dat iemand aan een bepaalde begeleiding heeft deelgenomen. Er wordt niets getoetst en dus ook niets behaald.

Decoratie

Als ik echter voel dat iemand de diepgang van een bepaald spiritueel belevingsgebied doorgrond heeft, geef ik aan dat ik hem of haar daarin de verbondenheid met mij kan aanreiken en dat is het moment waarop ik overga tot het initiëren. Het via initiatie geven en delen van deze verbondenheid opent voor hen die het toelaten, een zeer verfijnde spirituele laag die, bij het doorvoelen en doorgeven ervan, die extra dimensie van verlichting en gezegend zijn geeft. Of iemand klaar is voor een initiatie is niet te toetsen aan de hand van kennis of vaardigheid, maar is een gevolg van de spirituele relatie, waardoor direct voelbaar is hoe iemands openheid, verbondenheid en spiritueel vertrouwen is. Zelf bekrachtigt men deze laag door deze verbondenheid in hun eigen meditaties en tijdens het doorgeven aan anderen toegewijd aandacht te geven en ik bekrachtig die laag van spiritueel bewustzijn jaarlijks met de hernieuwing van het initiatieritueel, van elk van de zes verdiepinggevende Initiatieweken en -weekenden die ik geef.

Alle middelen waarmee ik mijn spirituele begeleiding tastbaar maak, zijn nooit belangrijker dan hetgeen ik over de waarde van de essentie van het leven wens over te brengen. Dat ik zo veel vormen en middelen daarvoor op een diepgaande manier gebruik, maakt het feest van veelzijdigheid en veelomvattendheid van die ene in alles en ook in jou aanwezige essentie, alleen maar groter.

Light of Being-Yoga en Tantra,
waar staan ze voor

Nadat ik vorig jaar met het Yoga intensieve programma was begonnen, voelde ik in de loop van het jaar dat er voor het energetische deel van spirituele bewustwording te weinig aandacht overbleef en zo ontstond de onvermijdelijke keuze om daar dit jaar de Tantra IP aan toe te voegen. Het starten van deze opleidingen heeft alles te maken met het uit wensen te dragen van de informatie en de ervaringsdiepte ervan die op deze twee terreinen in mij aanwezig is. Het ziet ernaar uit dat dat maar een eenmalige gebeurtenis is, maar ik sluit natuurlijk nooit uit dat het leven mij over drie jaar iets anders laat zien. Voor de duidelijkheid van deze bewegingen geef ik graag nog even aan waar ze voor mij voor staan.

De Light of Being-Yoga, de tastbare basis van waaruit de initiaties ‘MantraPrayers’, ‘SacredDance’, ‘PeaceBreathing’, HeartSinging’, ‘Surya Namaskar’ en ‘Surya Pranayama’ zijn ontstaan, gaat over verbinden. Yoga gaat over het zo dicht mogelijk bij elkaar brengen van de tegengestelden van het leven, zodat ze hun onderlinge verbondenheid weer voelen en daardoor met elkaar in vrede komen.

Jij als geheel komt daardoor ook in vrede en deze beleving kan het beste vormgegeven worden met het handgebaar van de namaskar. Voor het namaskar-gebaar breng je je handen met de handpalmen zo dicht bij elkaar dat ze in hun verbondenheid samen het gebaar van respectvol en vredig groeten vormen. Yoga als levenswijze is een ingang tot wereldvrede.

Decoratie

In dit programma behandel ik de basishoudingen van de yoga vanuit het evolutionaire perspectief van conceptie via geboorte naar alle fasen van motorische ontwikkeling en de bijhorende incarnatie- en ontwikkelingsfasen met hun filosofische en psychologische invloed.

De ‘Light of Being’-Tantra, de energetische basis van de initiaties ‘LoveSharing’, ‘ChakraHealing’, ‘KoshaMassage’, ‘AuraAwakening’, ‘LightMessenger’ en ‘SoulGuidance’, gaat over energetisch weven. Tantra gaat over het vanuit verbondenheid in elkaar verweven laten worden van de tegengestelden van het leven, zodat ze samen een nog rijkere kwaliteit van bestaan veroorzaken, zoals de geweven draden tot een doek worden.

Jij komt dan, als onderdeel van een grotere heelheid, in de waarde van spirituele liefde en geborgenheid en deze beleving kan het beste vormgegeven worden met het handgebaar van de bidhouding. Voor de bidhouding laat je vanuit de namaskar positie de vingers tussen elkaar in doorgaan tot op de hand. De handen vormen zo een gebaar wat verweving laat zien en aangeeft dat het geheel van het bestaan een interactieve verwevenheid van alles is. Tantra is een manier om diepgaand in relatie te gaan en is een ingang tot een liefdevol en zegenrijk begrip voor alles.

Decoratie

In dit intensieve programma behandel ik de basisgevoelens van intimiteit vanaf het eerste moment van contact via ontmoeting tot in alle fases van empathie, nabijheid en affectie en de bijhorende relationele en spirituele fasen en hun filosofische en psychologische invloed.

Naast deze twee grote spirituele bewegingen van verbonden raken en in vermenging gaan, is er dan ook nog de Light of Being-Meditatie, die over het ‘in het stille midden zijn’ van die waarheid, van dat alles, gaat. Of dat nu over het stille midden van vredige verbondenheid of van kosmische liefde gaat, de uitnodiging is om te midden daarvan te zijn en daar innig met je essentie, ziel of innerlijk samen te zijn.

Jij komt daardoor in een vervullende verstilling en deze beleving wordt dan het beste vormgegeven door je handen losjes, omhooggedraaid in je schoot of bovenbenen te leggen, eventueel met de duim en de wijsvingers met hun toppen tegen elkaar aan. De handen vormen zo een gebaar waarmee je als mens je bereidheid en ontvankelijkheid voor je ziel laat zien. Meditatie is een manier van spiritueel verpozen en is een ingang tot verdraagzaamheid compassie en essentiebeleving.

Decoratie

In deze initiatie begeleid ik de eerste stappen van je relatie met je ziel vanaf het gemis van de diepgang van je ziel via verzoening naar de verschillende spirituele fases van affectie voor elkaar en alle filosofisch en psychologische invloeden die dat op je leven en zelfbeleving heeft.

Alle bovengenoemde ontwikkelingen komen heel passend samen met het feit dat ik een enorme drang voel om hierover boeken te schrijven en dat ga ik de komende jaren ook doen. Na het ‘Surya’, ‘Leven in het Licht’ en het Duitse ‘Jnana Yoga’ boek die vorig jaar zijn uitgekomen, komt dit jaar een heruitgave van het Nederlandse ‘Jnana Yoga’ boek uit en hoop ik ook het boek over de MantraPrayers nog af te ronden. Verder wens ik te werken aan een boek over de KoshaMassage, die ik graag BewustzijnsMassage noem, over de Healing, die ik graag Tantric Healing noem, over spirituele begeleiding (Guidance and LightMessenger), over Meditatie en natuurlijk over zowel Yoga als Tantra. Laten we eens zien hoeveel ruimte me daartoe door het leven gegeven wordt. Het voelt heel verheugend in ieder geval.

Wit

Dan zou ik verder nog graag even iets willen vertellen over alle wit bij The Light of Being. In India wordt het dragen van witte kleding gezien als een teken van waarde leggen op spirituele zuiverheid en wordt daardoor ook vaak bij yoga gedragen. Op buitenstaanders kan dat, jammer genoeg, nogal sektarisch overkomen, maar er is ook bij de deelnemers nog weleens wat onwetendheid over. Velen weten wel dat ik al mijn hele leven witte kleren draag, omdat ik vaak kleurgevoelig ben en kleur dan als een vorm van afsluiting ervaar.

Wat ik tot nu toe, vanwege mijn ontzag ervoor, nog niet vaak naar buiten heb gebracht en misschien toch wel waardevol is om te delen, is dat ik, toen ik in mijn jongere jaren op weg was naar India, een tijdje midden in de oorlog in Afghanistan terecht ben gekomen. In die vreselijke tijd heb ik door het zwaaien met mijn witte kleren een keer de meedogenloze wapens tot een zwijgen weten te brengen en daarmee, bovenop het al plaatsgevonden geweld, een nog veel groter menselijk drama kunnen voorkomen. Dat heeft toen veel invloed op mij gehad en heeft me dieper gesterkt om, als een constante vredesvlag, witte kleren te blijven dragen. Misschien mag mijn vreedzame, witte levensbenadering en bijdrage aan de wereld, nog vaker als vredesvlag dienen en menselijke drama’s voorkomen.

Decoratie

Het is pijnlijk om te ervaren dat kortzichtigheid zulke waardevolle gevoelswaarden al snel probeert te veroordelen en wie weet helpt deze uitleg dat een beetje te nivelleren.

Dat ik het ook tijdens mijn bijeenkomsten fijn vind dat de deelnemers lichte kleren dragen, heeft daar niets mee te maken, maar dient, naast dat ik het gewoon ook erg mooi vind, er enkel toe dat ik ter ondersteuning van mijn begeleiding, de energieën van mensen gemakkelijker kan lezen. Het is daarnaast ook fijn om te horen dat deelnemers het dragen van lichte kleding tijdens de bijeenkomsten ook als heel bevorderlijk en verblijdend en als een vorm van spirituele gelijkheid en naaktheid ervaren en het graag als een behulpzame factor tot openheid aannemen.

Hopelijk heeft dat wat ik heb gedeeld je weer iets gegeven en mag ik me samen met je verheugen op alle retraites van deze zomer en de waarde van alle vernieuwingen in het volgende cursusjaar. Dankbaar buig ik oprecht voor je en zie ik uit naar onze volgende ontmoeting.

Decoratie

Ten-slotte

Zomergroet

Zo aan het eind van deze brief blijft er bij mij maar een wens over en dat is om alle mensen die mijn leven en werk ondersteunen nogmaals heel erg hartelijk te bedanken. Ik ben natuurlijk de enige die de diepte vanwaaruit ik dat wens te doen en voel, kent, en die diepgang is moeilijk te communiceren, maar ik kan het niet vaak genoeg en welgemeend genoeg zeggen hoe dankbaar ik iedereen daarvoor ben. Hopelijk nemen jullie het met een soortgelijke diepgang aan en mag het jullie ziel en hart bereiken. Verder wens ik jullie allemaal een hele fijne zomer en we spreken elkaar via de nieuwsbrief weer eind september.

Met diepe, diepe, diepe dank aan jullie allemaal.

In love,

Anandajay