Levensbeschouwing

- Ontwaken, toewijding en meditatie -

Door

Alle wezenlijke en positieve veranderingen van mensen en de samenleving die zij vormen, vinden eerder plaats, als mensen zich meer bewust worden van zichzelf, van hun waarde en van hoe ze zich gedragen (ontwaken); als mensen zich weer toestaan toegewijd te mogen zijn aan anderen en aan hun dagelijkse activiteiten (devotionele levenswijze); en als mensen meer tijd zouden nemen, om niet enkel naar buiten gericht te leven, maar zich ook zo diepgaand voor hun innerlijke beleving openen, tot ze daar een gevoel van innerlijke vrede en zachtaardigheid ervaren (bezinning, contemplatie, meditatie). Deze levensbeschouwing ligt aan de basis van alle werk van ‘The Light of Being’.

Bloem-logo

Ontwaken

Alle momenten van ontwaken, van opeens in echt contact gaan met dat wat is, zijn indrukwekkende en ontroerende momenten, omdat ze ons bevrijden uit het bekende. Ontwaken is de transformatie van waken over iets naar het aangaan van een relatie daarmee. Van slapen naar het wakker worden. Van dromen naar het ervaren van de realiteit.

Nu is fysiek het verschil tussen iemand die slaapt of wakker is wel duidelijk, maar spiritueel gezien is het niet zo duidelijk wanneer iemand slaapt. Veel eerder wordt iemand die spiritueel ontwaakt is door degenen die in hun gewoonten slapen, als een dromer gezien. Iemand die spiritueel slaapt, zoekt in een bepaalde routine en gewenning rust en zekerheid en probeert zo ongewenste dingen op afstand te houden.

Decoratie

Iemand die daar echter ontevreden mee is, wenst wakker te worden voor wat er verder nog in het leven is, en die verlangt naar meer levendigheid en meer inhoud, naar een intenser contact met zichzelf en het leven. Ontwaken is herkenbaar in dat je met je gewoonten stopt, dat je je meer dingen af gaat vragen en dat je geïnteresseerd bent in wie of wat je werkelijk bent en wat de zin van het leven is.

Toch is een meer psychologische of occulte interesse nog niet hetzelfde als spiritueel ontwaken, want daarbij gaat het niet om een bredere visie of belevingswereld, maar om een echter contact met dat wat essentieel is. Verbreding van je horizon zal wel meer psychologisch en metafysisch inzicht met zich meebrengen, maar die kennis is op zich niet hetzelfde als de werkelijke ontmoeting met het essentiële in jezelf.

Ontwaken is een ontroerende verandering in je leefwijze, omdat je vanuit de slapende veiligheid opengaat voor de schepping en het besef dat je daar deel van bent. Je verandert van onbewust consumeren naar voelen van wat waar is. Ontwaken bevrijdt je bewustzijn en ervaringswereld van vernauwingen en identificaties en opent naast je ogen en je gevoel, ook je hart, dat in je gewoonte sliep onder dekens van sentiment. Ontwaken hoort bij de energie van het eerste chakra.

Decoratie

Het is de energie die mensen, door hun gewoonten en overlevingsstrategieën heen, bewust laat worden van dat ze een bezield wezen zijn. Iemand die ontwaakt, wordt eigenlijk dan pas echt geboren, komt eigenlijk dan pas echt met het Licht van het leven in contact, en kan dan eindelijk zijn ware ontwikkelingsweg en levensweg beginnen.

Iemand die ontwaakt, waakt niet meer over zijn behoeften en gewoonten, maar opent zich voor de diepere waarden van zichzelf en het leven en begint aan zijn levensweg naar het Licht van het Zijn, waar de Ziel woont.

Iemand die ontwaakt, is bewust geworden van zijn hart, dat verlangt naar liefde en éénzijn en breekt vanuit dat verlangen uit zijn cocon van gewoonte, reikend naar de essentie van de schepping waar hij deel van uitmaakt.

Decoratie

Iemand die ontwaakt, beleeft zijn eerste verlichting, betreedt een nieuwe wereld, en is als een ontkiemend plantje, dat, ongeacht wat het tegen gaat komen, aan de groei naar het licht begint.

Wie weet kan het werk van ‘The Light of Being’ je antwoorden en ingangen aanreiken, die jou aanspreken, omdat je ze in je hart herkent en ze je steeds weer opnieuw de moed geven om met het nog onbekende, maar zo aantrekkelijke ‘Licht van het Zijn’ in relatie te gaan.

Bloem-logo

Devotionele (toegewijde) leefwijze

Binnen de spiritualiteit zijn mensen vaak vooral geïnteresseerd in andere denkwijzen en filosofieën, maar het begrijpen van visies is niet hetzelfde als ze tastbaar te ervaren in de levende relatie met alles om ons heen.

Alhoewel de meeste levensfilosofieën over het leven gaan, zijn het vaak slechts overtuigingen waarmee mensen en groepen hun gedachten ordenen en waar met anderen over de juistheid ervan gediscussieerd wordt. Een levensfilosofie zou eigenlijk moeten doorwerken tot in de wijze waarop iemand leeft, in plaats van dat een filosofie leefregels voorschrijft, die als basisstructuur opgevolgd dienen te worden.

Decoratie

Vanuit ‘The Light of Being’ wordt er niet zozeer nadruk gelegd op iemands denkwijze, maar gaat het er juist om dat zijn persoonlijke zienswijze in directe relatie wordt gebracht met de daadwerkelijke, erdoor voortgebrachte levenskwaliteit. Het is immers deze daadwerkelijke, levende waarheid, die de vrucht is, die wij aan de wereld doorgeven en die de waarheid van ons leven ruimte geeft om echt plaats te vinden.

Ook ervaren we op deze manier of dat wat wij denken ook werkelijk zo uitpakt in het actuele leven. Zo worden we bewust van die gedachten, die in ons hoofd waardevol lijken, maar in werkelijkheid die waarde helemaal niet voortbrengen. Door zulke daadwerkelijke, aan de realiteit ontleende inzichten, raken we bevrijd van onze illusies en nemen we eindelijk het daadwerkelijke leven aan als uitgangspunt van onze spirituele ontwikkeling.

Spiritualiteit gaat over hoe je leeft en wat de kwaliteit van je leven is. Spiritualiteit gaat over de waarde van elke ontmoeting, want het leven is een constant in relatie zijn met dat wat jij ontmoet en waar je voor open staat. Afhankelijk van je leefwijze krijgt het leven dat jij ervaart een bepaalde inhoud. Een inhoud die het niet kan krijgen als je er alleen maar in je gedachten open voor bent. Honing proeven is immers iets anders dan te weten dat honing een bijzondere zoete smaak moet hebben.

Decoratie

Is je leefwijze vanuit je ego georiënteerd op wat jij wilt, dan is de inhoud, die je daardoor in je levenskwaliteit zult ervaren, doorvlochten met een mengeling van hoop en frustratie. Als je leefwijze devotioneel is, dat wil zeggen afgedaald uit het hoofd en in respectvolle omgang met de schepping die er is, dan zal de inhoud die je door die ontvankelijkheid ervaart, doorvlochten zijn met een sensitieve, liefdevolle en spirituele waarde.

Je leefwijze gaat over hoe je handelt in plaats van over hoe je denkt en is verbonden met de energie van het derde chakra van handelen. Vanuit de energie van het derde chakra kan je handelen plaatsvinden of vanuit je behoefte om ergens macht over te willen krijgen of vanuit je devotie om ergens je kracht en toewijding aan te geven.

Devotie vraagt je om uit je denkwijze af te dalen naar de ervaarbare realiteit, waar je tastbaar mee in relatie kunt gaan. Devotie vraagt je om toegewijd met die realiteit om te gaan, zodat je afdaalt uit je gewoonten en vanzelfsprekendheden. Devotie vraagt je om respectvol om te gaan met die realiteit, zodat je afdaalt uit je oplossingsgerichte en doelgerichte handelen.

Decoratie

Devotie laat je handelen vanuit affectie en liefde voor dat wat ervaarbaar en daadwerkelijk in het nu plaatsvindt. Devotie maakt je leefwijze relationeel en dienstbaar, zodat een diepe wijsheid en invoelbaaheid, in plaats van het op macht gerichte ego je handelen meer en meer mogen bepalen.

Dat wat ‘The Light of Being’ je in deze context aanreikt, is dan ook bedoeld om je, vanuit je wens naar een spiritueler bestaan, te begeleiden bij het transformeren van je handelen van het doelgerichte willen naar een handelen, waarin je vanuit respect en liefde voor de schepping waar jij deel van uitmaakt, devotioneel met alles omgaat.

Alle werk van ‘The Light of Being’ ondersteunt mensen in een gevoelsmatiger open beleving van de wereld en jezelf en dat werkt alltijd door tot in iemands leefwijze. Leefwijze, is de wijze waarop je leeft, is de wijsheid van waaruit je leeft, is de waarheid van waaruit je leeft, is de ervaarbare waarde van waaruit je leeft. Vanuit ‘The Light of Being’ wordt die waarde o.a. benoemd als het innerlijke, de ziel, het hart of het wezenlijke.

Bloem-logo

Meditatie, bezinning en contemplatie

Het zijn, waar je door meditatie of contemplatie mee in verbinding komt, is in ieder mens onvoorwaardelijk aanwezig en het is te ervaren door je te openen voor dat wat er is. Als je in die openheid ontvangt wat er werkelijk is, komt al het ik-gerelateerde willen even in rust. Er ontstaat dan ruimte voor een andere beleving, voor een ander bewustzijn, voor het ‘magische’ andere. In die openheid ontstaan dan moeiteloos de inzichten waar wezenlijke veranderingen vanzelf uit voortvloeien.

Meditatie is er om de verbinding met je wezen te voelen en te ervaren, te voeden en te vieren. Jij bent daar het midden van, want zonder jou is er geen ervaren mogelijk. Bezinning, meditatie en contemplatie zijn dan ook de uitnodigingen om alles wat je bent er te laten zijn.

Als alles er mag zijn ontstaat er vanzelf vrede door de afwezigheid van de strijd der polariteit. Deze geweldloosheid geeft een vrijheid en ruimte, waarin de essentie als een opkomende zon vanzelf tevoorschijn komt.

Decoratie

Als je vaker in innerlijke vrede bent dient de vraag zich aan of het wezenlijke je mag beïnvloeden. Meditatie is dan jouw respectvolle ode aan jezelf en de gehele schepping, liefdevol, hier en nu. Door meditatie kom je, door los te laten wat je niet bent, weer in het midden (Lat. ‘medius’: midden) van datgene wat in iedereen aanwezig is.

Het sluiten van vrede met dat wat er is en dat wat je ervaart, is steeds het uitgangspunt, want alleen vanuit vrede kan echt losgelaten worden. Alles wat je ervaart, ervaar je omdat je mens bent en in een lichaam woont. Het lichaam is de tuin van je ervaren en fungeert als poort naar het wezenlijke.

In zijn bijeenkomsten begeleidt Anandajay de inzichten die hij wenst over te dragen steeds met invoelbare meditatieve momenten. Hij neemt je daarin aan zijn hand mee tot in de diepte van je bewustzijn om je daar weer met je essentie in verbinding te brengen (contemplatie).