Aangeraakt worden

Dierbare vrienden,


Onze ontmoetingen zijn momenten, waarin aangeraakt worden een belangrijke rol speelt. Zou je niet aangeraakt willen worden, dan zou je je op onze bijeenkomsten niet echt op je gemak voelen. Soms is dat tijdens een bijeenkomst ook tijdelijk even zo, maar gelukkig overwegen de momenten, waarop je, doordat je aangeraakt wordt, in een andere beleving en zijnstoestand terecht komt. Je voelt dan weer opnieuw dat het met en bij je wezen zijn je echt gelukkig maakt. Het leek me daarom zinvol om wat dieper op het onderwerp ‘aangeraakt worden’ in te gaan. Wie weet worden onze ontmoetingen er nog levendiger en spiritueler van.


Aanraken is het meest bijzondere onderdeel van contact maken. Als bijvoorbeeld iemand die je dierbaar is, je aanraakt, maakt je dat gevoelig en die gevoeligheid stelt je in staat om verschillende vormen van empathie en liefde te ervaren.

Daarnaast kunnen gebeurtenissen in de wereld en met andere mensen je ook zo aanraken, dat ze je tot verharding en afsluiting aanzetten en je daardoor minder gevoelig maken, zodat je verschillende vormen van weerstand en pijn ervaart.

Aanraking, het aan de ‘deur’ komen die in je aangeraakt wordt, is een mogelijkheid om een ontmoeting aan te gaan, en ontmoeting, niets meer moeten, is de mogelijkheid iets anders dan jezelf in je toe te laten. Ontmoeting is een uitnodiging om je te laten verrijken door iets wat van buiten je bestaande belevingswereld naar je toe komt.


Als dat wat jou aanraakt prettig aanvoelt, open je je voor hetgeen je aan die ‘deur’ aantreft en als je het aanneemt, heb je het gevoel dat je iets gekregen hebt. Maar als je dat wat jou aanraakt als vervelend ervaart, gooi je als het ware die ‘deur’ meteen dicht, omdat je dan het gevoel hebt, dat je anders iets afgenomen kan gaan worden.

Sommigen hebben zelfs door een reeks van vervelende aanrakingen liever niemand meer aan hun ‘deuren’, ze willen liever niet meer aangeraakt worden. Het is echter onmogelijk om te voorkomen dat je aangeraakt wordt, want je bent vaak al sneller aangeraakt dan dat je je er bewust van bent. Door het toch proberen buiten te houden van aanrakingen ga je je afschermen en daardoor verhard je.

Deze verharding heeft niet alleen tot gevolg dat je alles wat op een afstand probeert te houden en daardoor door anderen vaak onbewust wat gelaten en genegeerd wordt, maar het isoleert je ook binnen de muren van je zelfgemaakte afscherming. Zo’n verharding hoeft zich niet bij al je ‘deuren’ te hebben voltrokken, maar bijna iedereen heeft gebieden waar zulke verhardingen in de loop van het leven zijn ontstaan.


De vaak onbekende waarde van zowel verharding als het bijgaande isolement is dat je op een gegeven moment immens gaat verlangen naar vrijheid en contact. Je gaat dan over de gehele linie of met betrekking tot bepaalde gebieden van jezelf verlangen naar aanrakingen, zodat de liefdevolle waarden van het leven en jezelf weer ervaarbaar kunnen worden en je levensbeleving weer waardevol maken.

Ik hoop dan ook dat ik je bij dezen mag uitnodigen om te gaan voelen of hetgeen ik je hier aanreik je mag aanraken Ben je bereid om naar de ‘deur’ te komen, waar dat wat ik je aanreik, jou aanraakt? En neem je vervolgens de gaven die ik je aanbied ook echt aan, zodat je voelt dat ik je iets geef.

Dat wat je zo van mij aanneemt en ontvangt, laat je op deze wijze in je bestaande belevingswereld binnen. Je voelt dan vanzelf wel of dat wat ik je geef al in je leeft. Als je dat in jezelf al zo ervaart, bevestigt en ondersteunt het onze gelijkgestemde beleving en daardoor onze verbondenheid, maar misschien raakte dat wat ik je aanreik je alleen en is dat nog niet echt in je waar.


Als dat wat ik je aanreik nog niet echt in je leeft, als je nog niet bent wat ik je aanreik, maar je wenst het wel aan te nemen, dan zul je er in je belevingswereld ruimte voor moeten geven. Je zult dan bepaalde delen van je belevingswereld de ruimte moeten geven je te mogen verlaten, zodat hetgeen wat je door ons contact aangeraakt heeft en wat je wenst aan te nemen ook werkelijk in jou plaats kan nemen, waar mag zijn en zodoende je beleving van de relatie met de wereld en met jezelf in een andere kwaliteit brengt.

Door de energie van datgene wat ik je aanreik op dit moment, terwijl je dit leest en verstaat, in je toe te laten, zul je iets van je bestaande beleving, wat tot zojuist zorgde voor verharding en isolement, vrij moeten geven.

Daarom vraag ik je: mag hetgeen ik je aanreik je aanraken en laat je die aanraking toe? Mag dat wat je aanraakt, toegelaten worden, plaats nemen in je belevingswereld, van invloed zijn op je belevingswereld en in je werkzaam worden, zodat het je aanraakt tot op de grond van je bestaan?


Elke keer dat je dat wat je aanraakt, toelaat en aanneemt, dieper toelaat, geef je iets van het oude, bekende en tot nu toe onvervullende prijs. Je geeft dan belevingsruimte die je uit gewoonte vaak onbewust bewoonde stukje voor stukje vrij.

Zo ‘klopt’ dat wat je aanraakte op steeds diepere ‘deuren’ in jou aan. Zo weekt dat wat je verhardde en isoleerde in steeds diepere lagen van je gevoel los. Zo mag dat wat je aannam steeds dieper in jou waar worden. De aanraking komt zo vanzelf steeds dieper in jou aan, zodat uiteindelijk het meest essentiële in jou aangeraakt wordt en je daarmee in verbinding komt.

Mag hetgeen ik je aanreik, je aanraken? Mag die aanraking je tot ‘opendoen’ en volledig aannemen aanzetten? Mag dat steeds vollediger aannemen je tot in je ziel aanraken, strelen en beroeren. Mag mijn aangeraakt zijn door de waarheid die ik ervaar, op deze wijze ook jou aanraken tot in de diepte van je Zelf? Mag ik je zo wakker maken, voelend maken, aanwezig maken?


Je hoeft er niet echt iets voor te doen, want je kunt daar niets voor doen. Dit proces van ontwaken en gevoelig aanwezig worden vraagt enkel naar je bereidheid en je verlangen om aanraking het middel te laten zijn, om open te gaan, om iets anders dan het bekende toe te laten en als gevolg daarvan uiteindelijk je Zelf aangeraakt te ervaren.

Zo’n opening vindt vanzelf plaats als het verlangen naar de aanraking zo groot is dat je niet meer wilt behouden wat je gewend was. Zo’n opening vindt vanzelf plaats als het verlangen naar het bevrijd zijn van verharding en isolement zo groot is, dat je snakt naar een aanraking die je in contact brengt met de ziels- en liefdesenergieën, die in jou en in anderen leven.

Het bereid zijn om aangeraakt te worden, komt voort uit het verlangen naar liefde en het delen daarvan met alles waar je van houdt en mee verbonden wenst te zijn. Dat is zowel dat wat je wezenlijk en echt zelf bent als de wezenlijkheid en echtheid die je in anderen wenst te ontmoeten.


Mag je je daarom openen voor de liefde en waarde van hetgeen dat ik je aanreik en wat jou uit verlangen naar liefde aanraakt, zodat je daardoor weer de verbinding met de liefde en de ziel in jezelf voelt. Die verbinding zal je dan de bedding geven van waaruit je ook op onprettige aanrakingen liefdevol zult kunnen antwoorden.

Als het aangeraakt worden tot in de diepte van je ziel mag plaatsvinden, zul je de ‘deuren voor ontmoeting’ niet meer zomaar onbewust dichtgooien, maar zal de bedding van verbondenheid in liefde je in elke ontmoeting dragen.

Je verlangen naar aanraking gaat dan samen met het verlangen niet in verharding en isolement te hoeven zijn en vrij te mogen leven in de gevoeligheid van aanwezigheid en verbondenheid. Dan ben je niet meer bang voor alles wat je zal aanraken, omdat je ingebed bent in de waarden van je ziel, je zijn, en van de liefde in alles wat leeft, omdat je in-gebed leeft.


Anandajay


Ten-slotte


Lieve Lezers,


Geraakt worden, ook door alles wat in deze nieuwsbrief beschreven is, brengt een transformatie met zich mee. Je verandert erdoor en je voelt je er anders door, je komt erdoor in een andere beleving. Je belevingsruimte is vaak onbewust klein geworden vanwege je behoefte aan veiligheid, duidelijkheid of houvast, maar een ruimtelijke belevingsruimte is een voorwaarde om jezelf en het leven in een andere dimensie of waarheid te kunnen ervaren. We worden natuurlijk het meest geraakt door dat wat ons dierbaar is, wat ons aan het hart gaat of wat belangrijk voor ons is, want daar zijn we ook het meest mee in relatie.

Zo op het einde van deze brief, zou ik het daarom graag nog even met jullie over relatie en de kracht (of voor sommigen de angst) van beïnvloeding willen hebben.


Meestal associëren mensen het woord relatie met hun meest intieme contacten met anderen, maar voor mij gaat relatie over elk moment. Relatie gaat over mijn verbondenheid en openheid met dat wat is, met dat wat ik ontmoet als bewustwording van de zeer bijzondere ruimte waar wij mensen in bestaan.

Relatie is net als waarheid, hoe opener je er voor bent, hoe dieper zij zich openbaart. En omdat er nog nooit iemand is aangekomen op het einde van die openbaringen, betekent dat, dat de levende waarheid en de relatie daarmee oneindig groots schijnen te zijn. Een grootsheid en diepte, die je alleen ervaart als je bereid bent om de steeds veranderende waarheid aan te gaan met dat wat zich, door je relatie met iets of iemand, openbaart.

Hoe dieper de relatie is, hoe duidelijker je aanvoelt wat er allemaal in leeft. Of dat nu gaat over de relatie met een ander, met jezelf, met je lichaam of met de natuur. Als je in relatie bent, ben je stralend en ontvankelijk. Je bent niet gericht op dat waar je mee in uitwisseling wenst te zijn, want dat zou een eenzijdige toegespitste vernauwing zijn waar geen volledige uitwisseling in zou kunnen plaats vinden.


In relatie ben je in eerste instantie open vóór hetgeen waarmee je in uitwisseling wenst te zijn. De bereidheid om dat te ontvangen en in je toe te laten, maakt je ego zo zacht, dat je betrokkenheid naar het andere stralend van oprechtheid zal zijn.

Als de relatie zich dan verder verdiept, word je je er vanzelf van bewust of je je opent voor wat je ziet, of voor de energie die je voelt, of voor de gevoelswaarde die iets geeft. Of je je opent met je hart of met elke cel van je bestaan. En zo zal de waarheid van die relatie en van de relatie met jezelf zich steeds verder aan je openbaren.

Hierdoor kom je in een steeds andere relatie met zowel het andere als met jezelf. Je wordt door die open uitwisseling steeds opener, ontvankelijker en stralender en zult steeds meer jezelf als een heelheid ervaren. Een heelheid, die zowel vanuit openheid voelt, wat die van het andere ontvangt, als dat die vanuit het betrokken zijn bij dat andere voelt wat uit zijn openheid naar dat andere toestroomt.


Deze vorm van relatie is de meest spirituele die er bestaat. Door haar open en betrokken uitwisseling laat je vanzelf elke neiging tot vasthoudendheid los. Het vanuit ontvankelijke en uitstralende openheid voelen van hoe beide elkaar in die relatie beïnvloeden en toe te staan dat ze zich met elkaar mogen vermengen, brengt elke vorm van op het ik georiënteerd zijn tot stilstand.

Juist doordat het andere zo diep in je wordt ontvangen en toegelaten dat het je mag beïnvloeden, geeft het je de mogelijkheid het andere echt te ontmoeten. Juist door te mogen vermengen toont zich een levende waarheid die meer is dan een ik-gerelateerde interpretatie.

Door vanuit zo’n relatie te leven, hoef je niet steeds te bedenken wat de juiste weg of de juiste handeling is, maar voel je, door steeds weer op elk moment te vermengen, wat de juiste weg en handeling is. Het is met name dit beïnvloed worden en vermengen, waar je vaak bang voor bent, want je bent bang dat je dan je eigenheid of het overzicht vanuit je ik, kwijtraakt.


Misschien leef je wel in de spirituele illusie dat je je het liefst zou willen vermengen met God of je volledig zou willen laten beïnvloeden door je ziel, maar feitelijk gezien laat je dat tot nu toe niet toe. Niet dat God er niet is of je je ziel niet voelt, maar omdat je de ruimte die je ik bewoont niet vrij wenst te geven voor die invloed en vermenging.

Om in relatie te zijn of te leven, zul je steeds opnieuw ruimte vrij moeten geven zowel om in te ontvangen als om van daaruit je oprechte betrokkenheid te laten zien. Leven in relatie betekent dat je te midden van een wederzijdse beïnvloeding leeft. Beïnvloeding wordt niet altijd als iets positiefs gezien en geassocieerd met mensen die snel door anderen overlopen worden. Maar eigenlijk bestaat je leven voor het grootste deel alleen maar uit beïnvloeding.

Als je een bepaalde muziek opzet, wens je daardoor beïnvloed te worden. Als je een bepaald tv programma kijkt, wens je daardoor beïnvloed te worden. Als je naar een bepaald gebied op vakantie gaat, wens je daardoor beïnvloed te worden. Als je bij een bepaalde vriend of vriendin wenst te zijn, wens je daardoor beïnvloed te worden. Je opent je daar altijd weer voor, omdat je juist door die energieën beïnvloed wenst te worden.


Je denkt dat je een eigenheid hebt, maar je zoekt constant dingen op, waar die eigenheid door beïnvloed wordt en door verandert. Je hebt gevoeld, dat als je in relatie leeft, je steeds open voelend bent. Als je in dit ‘open voelend zijn’ steeds beïnvloed wordt, zul je ook voelen wat een bepaalde beïnvloeding met je doet. De beïnvloeding is immers diep in je binnen gelaten, het ik is aan de kant gegaan en jij voelt of dat wat je beïnvloedt, je gelukkiger maakt.

Vanuit relatie voel je met alle cellen en tot in alle cellen welke invloeden goed voor jou zijn, welke je meer levensruimte en levenskracht geven, en welke de juiste antwoorden daarop zijn. Dit beïnvloed worden en daarbij geheel open blijven voelen wat dat met je doet en hoe je er op antwoordt, dit open en voelend vermengd mogen raken met waar je ook maar mee in uitwisseling bent, dat is leven in relatie.

Word daarom wakker uit je angst voor beïnvloeding, want iedereen wordt de gehele dag door van alles en nog wat beïnvloed, zowel door fijne als vervelende dingen. Word wakker en ga in relatie, zodat je open en voelend blijft in dat waar je je voor opent en wat je beïnvloedt, want zo ontstaan er door te ‘proeven’ antwoorden vanuit de diepte in jou, die jou je levensweg zullen duiden en verlichten.


Relatie is een soort spirituele seksualiteit, waarbinnen je, vanuit een open voelende en jezelf vrijgevende uitwisseling, elke beïnvloeding toelaat en elke vermenging toestaat, om heel subtiel binnenin te voelen wat je bekoort en met je in overeenstemming voelt. Door dit relationele voelen, ga jij jouw levensweg en is leven met beïnvloeding een verhelderend en voedend spiritueel feest.

Mogen deze inzichten en aanrakingen ons in onze bijeenkomsten ondersteunen om nog vrijer en toegankelijker, kortom ontvankelijker met elkaar in relatie te gaan en samen ons innerlijk te verkennen, zodat we haar weer duidelijker gaan ervaren als onze wezenlijke en liefdevolle woonplaats. 


Tot de volgende keer.


In love,


Anandajay